Obchodní podmínky

Svatební květiny Fiore

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky Svatební květiny Fiore (dále jen „obchodní podmínky“) jsou
ve smyslu ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) částí
obsahu smlouvy o dílo, které na straně zhotovitele uzavírá Kateřina Skořepová, IČO:
05074100 se sídlem Hradec Králové, Okružní 701/14, zapsaná v živnostenském
rejstříku s předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona a obory činnosti poskytování služeb pro zemědělství,
zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, zprostředkování obchodu a služeb,
velkoobchod a maloobchod, návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
a fotografické služby (dále jen „zhotovitel“).
2. Upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem, jinou fyzickou osobou, anebo
právnickou osobou jako objednatelem (dále jen „objednatel“).
3. Sídlem provozovny zhotovitele je adresa jeho sídla. Zhotovitel není plátcem DPH.
4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o dílo
zvlášť, pak mají před obchodními podmínkami přednost.
5. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Objednatel svým podpisem na
objednávce zhotoviteli potvrdí, že měl možnost se se zněním obchodních podmínek
seznámit.

II.
NABÍDKA SLUŽEB

1. Zhotovitel nabízí komplexní floristické služby – od profesionálního návrhu svatební
kytice přes poradenství týkající se výběru vhodných doplňků až po realizaci výzdoby
interiéru či exteriéru dekoracemi, zejména svatebním sklem, obrazy, svícny, truhly,
vázami a slavobránami, nebo dalšími předměty, uvedenými v objednávce.
2. Zhotovitel provádí dílo osobně.
III.

OBJEDNÁVKA A CENOVÁ NABÍDKA

1. Objednatel zpravidla osobně ve lhůtě nejméně 40 dnů před konáním svatebního
obřadu absolvuje se zhotovitelem odbornou konzultaci, během níž zhotoviteli
specifikuje svou objednávku, kterou zhotovitel zpracuje do přehledové tabulky.
2. Zhotovitel na základě písemné objednávky zpracuje bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 5 pracovních dnů, cenovou nabídku, v níž uvede zejména cenu za

materiál nezbytný pro výrobu květinové výzdoby a cenu za výpůjčku předmětů
uvedených v článku II/1 těchto obchodních podmínek.
3. Cenovou nabídku zhotovitel zašle objednateli k odsouhlasení.
4. Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů zhotoviteli
sdělí, zda cenovou nabídku akceptuje, popřípadě zda a jak ji navrhuje změnit. K tomu
účelu zpravidla dojde k další odborné konzultaci a případně i k úpravě objednávky.
5. Po odsouhlasení cenové nabídky je sepsána závazná písemná objednávka, která
zahrnuje podrobný popis služeb objednávaných objednatelem, termín splnění díla,
jakož i telefonická a e-mailová spojení na objednatele a bankovní spojení.
6. Akceptací objednávky a cenové nabídky bez výhrad je uzavřena smlouva o dílo.
7. Cena za dílo je v korunách českých.
8. Obsah, správnost a úplnost objednávky potvrdí objednatel svým podpisem.
9. Zhotovitel na téže listině potvrdí, že objednávku přijal.

IV.

ZÁLOHOVÁ FAKTURA

1. Jakmile objednatel odsouhlasil bez výhrad cenovou nabídku zhotovitele, vystaví
zhotovitel zálohovou fakturu ve výši 30% celkové ceny za dílo.
2. Zálohová faktura musí mít všechny náležitosti účetního dokladu.
3. Splatnost zálohové faktury je pracovních 7 dnů. Má se za to, že zálohová faktura je
uhrazena, je-li záloha nejpozději poslední den splatnosti připsána ve prospěch účtu
zhotovitele č. ú. 115-2646560217/0100.
4. Není-li zálohová faktura uhrazena, má se za to, že objednatel od smlouvy odstoupil.

V.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z jakéhokoli důvodu. Odstoupení musí
být v písemné formě, doručené zhotoviteli.
VI.

VRÁCENÍ ZÁLOHY, STORNA

1. Odstoupí-li objednatel od smlouvy ve lhůtě více než 40 dnů před termínem splnění
díla, vrátí mu zhotovitel na účet, jehož identifikaci mu objednatel při objednávce
sdělil, částku ve výši 80% fakturované zálohy.
2. Odstoupí-li objednatel od smlouvy ve lhůtě 16 – 39 dnů před termínem splnění díla,
vrátí mu zhotovitel na účet, jehož identifikaci mu objednatel při objednávce sdělil,
částku ve výši 50% fakturované zálohy.
3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy ve lhůtě kratší než 15 dnů (včetně) před termínem
splnění díla, zhotovitel fakturovanou zálohu nevrací.

VII.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel je povinen chránit zapůjčené předměty, uvedené v článku II/1 těchto
obchodních podmínek před ztrátou, zničením nebo poškozením. Je povinen nahradit
zhotoviteli škodu, pokud mu vznikne.
2. Po splnění díla je objednatel povinen vrátit zhotoviteli veškeré zapůjčené předměty,
uvedené v článku II/1 těchto obchodních podmínek nejpozději do tří pracovních dnů,
pokud se se zhotovitelem nedohodne jinak.

VIII.

ODPOVÉDNOST ZA VADY A SPOTŘEBITELSKÉ SPORY

1. O odpovědnosti za vady díla platí ustanovení § 2615 an NOZ.
2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: http://www.coi.cz . Lze také využít platformu pro řešení sporů
on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

IX.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,
adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické
pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to pro účely
realizace práv a povinností ze smlouvy.
2. Osobní údaje nesmí být bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím
osobám.
3. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

X.
DORUČOVÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel doručují písemnosti na adresy elektronické pošty.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy vzniklé ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
2. Není-li uvedeno jinak, platí obecná ustanovení NOZ a zákona o ochraně spotřebitele.

V Hradci Králové dne 1. října 2020.